Data:

 

Magazyn STORMER Nr.1


 

WYDAWNICTWO:


ISD RECORDS
 

 

B&H Oddziały na Świecie

Publicystyka - Artykuły
 

                                            

                                           DZIAŁALNOŚĆ NIEJAWNA

   Działalność narodowosocjalistyczna może przybierać dwie formy: jawną i niejawną. Jako jedyną konstruktywną formę akcji, którą nakazuje Combat 18, jako możliwą w czasach obecnych jest akcja ukryta. Jednym z powodów tego jest fakt, że znajdujemy się w społeczeństwie, w którym możliwości jawnego działania są ograniczone prawami ZOG i dlatego też to, co można robić jawnie nie przedstawia większej wartości dla utworzenia społeczeństwa narodowosocjalistycznego.

   Akcje jawne, mieszczące się w ramach prawa, w ramach systemu, są ograniczone do dystrybucji ulotek i literatury, która nie jest zakazana przez prawodawstwo oraz demonstracje nie naruszające zasad porządku publicznego. Najważniejszą przyczyną unikania akcji jawnych jest to, że pociągają one za sobą natychmiastową infiltrację przez wywiad ZOG. Udział w akcjach jawnych może poważnie zmniejszyć szanse na realne zmiany w dalszej perspektywie. ZOG uwielbia jawne wystąpienia. Daje mu to możliwość zrobienia zdjęć i rozpracowania biorących w nich udział osób. Natomiast osoby, które nie mają nic przeciwko umieszczeniu swojego zdjęcia w publikacjach/aktach przeciwnika, powinny dołączyć do organizacji i wziąć udział w jej działalności publicznej. W ten sposób przedstawią publiczności, że są dumne z tego, w co wierzą. Jeżeli jednak chciałoby  się osiągnąć więcej i przeć do przodu, wtedy jedyną drogą byłyby akcje niejawne.

                                                 Działalność Bezpośrednia

    Akcje bezpośrednie polegają na zakłóceniu i eliminacji wszystkiego, co jest zgubne dla naszej rasy i jest w opozycji do Narodowego Socjalizmu.

  Akcje te wymagają wielkiej odwagi i bohaterstwa. Działalność ta widziana jest w najlepszym świetle, sprzyja zacieśnianiu kontaktów oraz inspiruje osoby z odpowiednimi kwalifikacjami do włączenia się do Ruchu.

 Osoby, które rozważają udział w akcji bezpośredniej muszą zachować szczególne środki ostrożności. Wróg będzie używał wszelkich sposobów, aby im zapobiec. Zastanawiając się nad tą formą działania, trzeba wziąć pod uwagę zachowanie wszystkich środków bezpieczeństwa, aby zminimalizować możliwość wykrycia. Najbardziej efektywną i bezpieczną drogą jest działalność samodzielna, brak kontaktów i rozmów na dany temat, czyli taktyka “Samotnego Wilka”. Taktyka “Samotnego Wilka” jest najbardziej bezpieczną z możliwych, gdyż eliminuje uzależnienie od innych i twoje bezpieczeństwo znajduje się tylko w twoich rękach. Jeżeli plany nie powiodą się, możesz mieć pretensje wyłącznie do siebie. Jeżeli plan się powiedzie, twoja odwaga zostanie zauważona.

  Jedyną alternatywą do taktyki “Samotnego Wilka” jest działalność aktywnej komórki, składającej się ze znajomych, którzy dzielą  informacje oraz zadania między sobą. Sukces takiej komórki jest uzależniony całkowicie od sprawności i jakości działania członków oraz wzajemnej lojalności. Musisz być pewien, że nikt z grupy nie załamie się pod wpływem zagrożeń czy prób przekupstwa ze strony ZOG. Tworzenie aktywnej komórki ma sens jedynie w wypadkach, gdy możesz uczciwie powiedzieć, że ufasz członkom grupy tak, jak sobie samemu.

                                                 Działalność Polityczna

   Niejawne akcje polityczne oznaczają zwykle infiltracje istniejących grup i organizacji nie-narodowosocjalistycznych lub tworzenie takich grup i nadawanie im charakteru “frontów”. Głównym celem tego rodzaju akcji jest rekrutowanie członków dla naszego ruchu i następnie rozpropagowanie idei Narodowego Socjalizmu.

  Najlepszą bazą dla rekrutowania są istniejące już organizacje narodowe, jako zawierające “surowy materiał ludzki” potrzebny dla rozwoju naszego ruchu. Te osoby, które infiltrują tego rodzaju organizacje muszą zawsze pamiętać, że są Narodowymi Socjalistami, i że ich celem jest utworzenie państwa narodowosocjalistycznego, a nie nacjonalistycznego. Jedyną drogą do państwa narodowosocjalistycznego jest Narodowy Socjalizm, którego nie można osiągnąć polityką kompromisu. Rząd kompromisu czy to narodowy lub inny, zawsze będzie rządem kompromisu, nigdy nie będzie narodowosocjalistyczny. Osoby, które infiltrują organizacje narodowe, powinny w pełni rozumieć, że celem infiltracji nie jest promowanie tych organizacji, ale szerzenie idei Narodowego Socjalizmu.

  Alternatywą do ukrytych akcji politycznych jest infiltracja opozycji tzn. grup, które z zasady znajdują się w opozycji do Narodowego Socjalizmu i naszej rasy. Celem takiej działalności nie jest zdobywanie rekrutów, ale zdobywanie informacji oraz podważanie stabilności prowadzące do ich ewentualnej eliminacji. Każdy, kto zastanawia się nad udziałem w tego rodzaju akcjach, musi ocenić swoją przydatność. Infiltracja opozycji wymaga silnego charakteru, jeżeli miałaby odnieść sukces.

                                                Działalność Społeczna

  Głównym celem ukrytej działalności społecznej jest pozyskiwanie zwolenników, bazując na takich miejscach, jak np. środowisko pracy i użycie funkcjonujących tam mechanizmów do propagowania idei lub w inny sposób zakłócanie Systemu.

  Dobrym przykładem jest tu działalność na polu edukacyjnym. Gdyby np. poglądy nauczyciela, który jest narodowym socjalistą, wyszły na jaw, byłby z pewnością zmuszony do złożenia rezygnacji. Pracując jednak skrycie, jednostka taka może wpływać korzystnie na propagowanie idei narodowosocjalistycznych poprzez delikatne ukierunkowywanie studentów, tak, aby zachęcić ich do swobodnego wyrażania myśli, głównie w zakresie tematów związanych z  tzw. holocaustem.

  Wielu narodowych socjalistów może wspierać ruch w sposób bardziej bezpośredni (z powodu zajmowanego stanowiska lub innych możliwości oddziaływania na społeczeństwo) poprzez pomoc finansową dla grup działających bezpośrednio lub pomoc specjalistyczną bądź praktyczną. Dziedziny, do których to się odnosi to wysoko opłacane sektory przemysłowe, policja i w szczególności siły zbrojne.

  Jednym z ważnych celów ukrytej działalności społecznej jest długoterminowa infiltracja struktur społecznych nastawiona na zakłócanie systemu w określonym czasie, poprzez systematyczne i określone ataki, w porozumieniu z grupami działającymi bezpośrednio. Długoterminowa infiltracja wymaga pracy konspiracyjnej, nieujawniania jakichkolwiek przekonań narodowosocjalistycznych i gotowości do “uderzenia” w określonym czasie. Tego rodzaju strategia, odpowiednio skierowana, przynosi rezultaty  daleko przekraczające swoją efektywnością poniesione wysiłki i nakłady.

  Zakłócenia można także wywołać w sposób kumulatywny: małe błędy prowadzą do większych błędów, a te z kolei powodują niezadowolenie wśród społeczeństwa. Osoby działające na tym polu powinny wykorzystać swoje miejsce pracy i wpływy, aby stopniowo i powoli powodować zakłócenia w życiu codziennym i usługach, prowadzące System na krawędź chaosu i załamania. Tego rodzaju sytuacja mogłaby nastąpić w połączeniu z nasileniem dystrybucji materiałów narodowosocjalistycznych, oferujących realną alternatywę wobec korupcji i chaosu, przy jednoczesnym, wzmożonym wsparciu grup działających bezpośrednio.

                                           Podsumowanie

  Powinniśmy pamiętać, że wszystkie akcje niejawne mają jeden cel czyli propagowanie idei Narodowego Socjalizmu. Celem długoterminowym jest nawrócenie naszego ludu na szlachetną, narodowosocjalistyczną drogę życia. Osiągniemy to działając w różnych dziedzinach.

  Wszyscy narodowi socjaliści musza wykorzystać swoje talenty w jak najlepszy sposób i brać udział w akcjach, które najbardziej odpowiadają ich umiejętnościom. Dla niektórych oznacza to udział w ukrytych akcjach bezpośrednich, dla innych ukryte akcje polityczne lub społeczne. Pewna grupa może się podjąć działalności jawnej w celu walki o ich prawo do głosu i dostępu społeczeństwa do materiałów narodowosocjalistycznych. Oznacza to w praktyce, że praca narodowosocjalistyczna wymaga wzajemnej akceptacji, nawet jeżeli ostateczne cele nie są widoczne od razu (z powodu różnych sposobów działania).

  Zepsuty system, z którym mamy do czynienia, pewnego dnia runie. Naszym obowiązkiem jest przyczynienie się do jego upadku oraz wykorzystanie możliwości przejęcia władzy, która z pewnością się pojawi. Jako Narodowi Socjaliści, możemy przeszkolić się, aby stać się elitą naszej rasy. Jeżeli znamy swój cel i mechanizmy do jego osiągnięcia oraz będziemy konsekwentnie ku niemu dążyć, wygramy.              

 
 
           Copyright:
    Blood & Honour